Ghid de finanţare a Programului Casa Verde Plus

Ghid de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari persoane fizice

cabecera-certificacion-eficiencia-energetica

In conformitate cu noul ordin al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, finanţarea se acordă sub forma unei prime de eficiență energetică în valoare de maxim 40 000 lei, aferentă cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 120lei/mp izolat și finisat, pentru izolarea construcțiilor noi si pentru izolarea construcțiilor existente.

Criterii de eligibilitate a solicitantului

(1) Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte după caz, următoarele condiţii:

a) este cetatean roman sau cetăţean al statelor Uniunii europene şi al Spaţiului economic european cu domiciliul stabil în România

b) solicitantul este titularul autorizației de construire pentru imobilul – construcție pentru care se solicită prima de eficiență energetică sau deține autorizația de construire prin preluarea acesteia la momentul dobândirii proprietății terenului, pentru construirea clădirilor;

c) solicitantul este proprietar/coproprietar al imobilului – construcție, pentru care solicită prima de eficiență energetică, pentru renovarea clădirilor existente;

d) solicitantul este proprietar al imobilului – teren, pe care se va implementa proiectul conform prezentului Ghid;

e) imobilul – construcție și imobilul-teren nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

f) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare; g) în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărare judecătorească definitivă.

Cheltuieli eligibile:

(1) Achiziția de materiale specificate de prezentul Ghid și utilizate pentru izolarea constructiilor noi sau renovare, inclusiv TVA aferentă;

(2) Servicii manoperă, inclusiv TVA aferentă, cu excepția profitului, a cheltuielilor indirecte mai mari de 10% și a TVA aferentă acestora două din urmă, evidențiate în situațiile de lucrări.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *