Ghid de finantare sisteme fotovoltaice 2019

Ghidul de finantare pentru sisteme fotovoltaice 2019 a fost  prezentat saptamana aceasta de AFM pe site-ul sau.

Puteti descarca acest ghid de finanatare AICI

Ce se finanțează:

— cheltuielile    cu    achiziţia    sistemului    de    panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni, tablou electric).

— cheltuielile  cu  montajul  şi  punerea  în  funcţiune  a sistemului de panouri fotovoltaice (15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice).

— TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

—  Valoarea finanțată  : Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 20.000 lei.

 

Cine beneficiază de finanțare:

 Persoanele fizice cu domiciliul în România.

 Proprietarul imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice.

 Persoanele fizice care au acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, în situaţia în care imobilul construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate (copropietarii semnează pe cererea de finanțare).

 Imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică.

 Persoanele fizice care nu au obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local.

Documente necesare înscrierii:

 cererea de finanţare (anexa nr. 3 la ghid de finantare).
 actul de identitate al solicitantului.
 extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul.

 certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice.

 certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul.

 

Toate detaliile pot fi descarcate AICI – PROGRAMUL AFM DE FINANTARE SISTEME FOTOVOLTAICE

sursa: www.afm.ro 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *