Ghidul Casa Verde 2016 – Ordinul 1817/2016 al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor

casa verde 2016 - www.infowatt.ro

Pe data de 26 septiembrie 2016, pe site-ul oficial al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor a fost publicat Ordinul 1817/2016 – pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice – cunoscut si sub numele de “Casa Verde 2016”.

 

Ce contine Dosarul de finanţare?
(1) Dosarul de finanţare va cuprinde:
a) cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completată prin
tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;
b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în
cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela sau
tutela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este
expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe
seama şi în interesul persoanei ocrotite;
c) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid,
completată şi semnată de către solicitant, în original;
d) actul de identitate al solicitantului, în copie;
e) actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, dacă este cazul, în copie;
f) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data
depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului
asupra imobilului-teren şi imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de
încălzire, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;
g) documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situaţia
în care adresa de implementare din cererea de finanţare diferă de cea din extrasul de carte
funciară, în original;
h) copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală; pentru proprietăţi comune, pot
fi maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să
fie egale cu 1 (un) întreg;
i) pentru imobilele deţinute în coproprietate se va depune o declaraţie notarială, semnată de
toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere
de finanţare, precum şi persoana solicitantă, în original;
j) certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele
solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele
competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul, în original;
k) certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe
numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor
Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original;
l) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial
de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii
dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată;
m) adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă
comercială, sau extras de cont;
n) în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune
şi certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele
solicitantului, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către
organele competente de pe raza teritorială unde va fi implementat proiectul.
(2) Documentele menţionate la alin. (1) se vor depune în plic pe care se vor completa numele
şi adresa completă a solicitantului, titlul programului: “Programul privind instalarea sistemelor
de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor
clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice”, precum şi sesiunea de depunere.

Cititi cu atentie instructiunile de depunere a dosarului!

 Aici gasiti cateva intrebari frecvente preluate de pe site-ul AFM 

 1. Ce este un sistem de încălzire?
  • Complex de instalaţii, echipamente şi elemente destinate obţinerii sau producerii exclusiv de energie termică și/sau apă caldă menajeră
 2. Ce este un sistem de încălzire clasic?
  • Sistem de încălzire bazat pe arderea lemnului şi a combustibililor fosili: produse petroliere, gaze naturale, cărbuni
 3. Care este cuantumul finanţării?
  1. până la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;
  2. pâna la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;
  3. până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.
 1. Care sunt tipurile de proiecte finanţate prin program?
  • Prin program se finanţează următoarele sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv cele destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire:
   1. instalarea de panouri solare presurizate/nepresurizate;
   2. instalarea de pompe de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.
 1. Care sunt criteriile de eligibilitate a solicitantului?
  • Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
   1. este persoană fizică şi are domiciliul pe teritoriul României;
   2. este proprietar/coproprietar al imobilului-teren și al imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încalzire pentru care se solicită finanţare; imobilele nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
   3. nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugetul/bugetele local/locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
   4. în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărare judecătorească definitivă;
   5. nu a mai primit finanțare în cadrul aceluiași program pentru același imobil în sesiunile derulate anterior.
 2. Care sunt categoriile de cheltuieli eligibile?
  1. achiziţia de sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv a celor destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire;
  2. cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului;
  3. taxa pe valoarea adăugată (TVA).
  • Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.
 1. Cum se comunică rezultatul?
  • Comunicarea hotărârii Comitetului de avizare al Autorităţii privind proiectele aprobate, respectiv centralizatorul cuprinzând proiectele respinse, se realizează prin postarea pe site-ul Autorităţii.
 2. Cum pot contesta rezultatul?
  • Se poate depune contestaţie privind decizia Comitetului director la sediul Autorităţii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor respectiv de la postarea listei cu dosarele de finanţare respinse pe site-ul Autorităţii.
  • Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii, analizează motivele respingerii şi înaintează Comitetului director propunerea de aprobare sau respingere a contestaţiei.
  • Autoritatea soluţionează contestaţia în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la registratura Autorităţii.
 3. Unde şi cum se depune dosarul de acceptare?
  • Dosarul de finanţare se va depune personal, legat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic, la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul, și se va înregistra într-un registru special pentru acest program, doar în cazul în care dosarul de finanțare cuprinde toate documentele potrivit fișei conformității administrative. Nu se pot depune modificări și completări ulterioare înregistrării la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului.
  • Solicitantul poate depune dosarul de finanţare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.
  • Un solicitant poate depune în cadrul sesiunii de finanţare doar o cerere de finanţare pentru un singur tip de proiect aferent unui singur imobil respectiv construcție și teren, nu se pot cumula cele două tipuri de proiecte. În cazul imobilelor cu doi sau mai mulţi coproprietari se poate depune o singură cerere de finanţare, pentru acel imobil, pe sesiune.
  • Cererea de finanţare se completează prin tehnoredactare computerizată. Nu se acceptă cereri de finanţare cu ştersături sau completări făcute manual.

Mult succes tuturor!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *